Natijalar Urinishlar Izoxlar
#16. Matematika darsi
TimeLimit: 1000ms MemoryLimit: 16MB Qiyinchiligi: 20%
satr

Muallif: Ramziddin Ergashev

Ikkita x va y o'zgaruvchilardagi a + bx + cy trinomial a, b va c koeffitsientlari bilan yagona aniqlanadi. a, b va c berilgan holda, algebraik shartlar yordamida yozilgan mos trinomialni aks ettiruvchi dastur yozing:

o'zgaruvchini o'z ichiga olgan a'zoning koeffitsienti, agar uning moduli birga teng bo'lsa, kiritilmaydi;
koeffitsienti nolga teng bo'lgan atama olib tashlandi (barcha koeffitsientlar nolga teng bo'lgan hollar bundan mustasno, u holda trinomial bitta raqamdani borat 0);
salbiy koeffitsientdan oldin bo'lsa, "+" belgisi o'tkazib yuboriladi;
"+" belgisi iboraning boshida bo'lsa (birlik plyus deb ataladigan) olib tashlanadi;
koeffitsient va o'zgaruvchi o'rtasidagi ko'paytirish belgisi qo'yilmaydi.
Shu bilan birga, a'zolarni almashtirish taqiqlanadi.

The trinomial a + bx + cy in two variables x and y is uniquely determined by the coefficients a, b and c. Write a program that, given a, b and c, displays the corresponding trinomial, written using algebraic conventions:

the coefficient of the member containing the variable is omitted if its modulus is equal to one;
the term, the coefficient of which is equal to zero, is omitted (except for the case when all coefficients are equal to zero, then the trinomial consists of one digit 0);
the "+" sign is omitted if it precedes a negative coefficient;
the "+" sign is omitted if it is at the beginning of the expression (the so-called unary plus);
the multiplication sign between the coefficient and the variable is omitted.
At the same time, it is forbidden to swap members.

Трёхчлен a + bx + сy от двух сочетаний x и y однозначными определениями коэффициентов a, b и c. Написана программа, которая по заданным параметрам a, b и c выдает гибкие размеры, толщина с использованием алгебраических стандартов:

при коэффициенте члена, содержащем переменную, о использовании, если его модуль равен единице;
член, коэффициент при котором равенстве, о расходе (коэффициент хроматичности, когда все коэффициенты пропорциональности, тогда как трехчлен состоит из одной цифры 0);
знак "+" о восприятии, если он предшествует отрицательному коэффициенту;
знак "+" встречается, если он стоит в начале выражения (так называемый унарный плюс);
знак умножения между коэффициентами и включает в себя употребление.
При этом запрещено менять местами членов совета.


Kirish ma'lumotlari:

kiritish faylida har biri mutlaq qiymatda 15000 dan oshmaydigan bo'shliqlar bilan ajratilgan a, b va c butun son koeffitsientlari mavjud.


Chiqish ma'lumotlari:

chiqish faylida algebraik qoidalar yordamida yozilgan trinomial bo'lishi kerak.


Izox:

tushinmasangiz testlarga  qarang


Testlar:
# Kirish oqimi Chiqish oqimi
1 0 2 -1 2x-y
2 3 0 -2 3-2y
3 1 1 1 1+x+y

Kechirasiz siz masalani yechish uchun tizimga Kirishingiz yoki Ro'yxatdan o'tishingiz kerak

Sozlamalar


Navigatsiya.

Sozlamalar